OPIS

Usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych bazy BDOT500

PODSTAWA PRAWNA


Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2010.193.1287 j.t.);
* Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2014. 917).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U.2017. 1989).
* Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. 2101)

ETAPY REALIZACJI – Brak

WYMAGANE DOKUMENTY – Wniosek o udostępnienie w postaci elektronicznej zbiorów danych zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 4 ai b – PGiK

OPŁATY – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017. 2101).

REZULTAT USŁUGI – Udostępnienie zbioru danych.

CZAS REALIZACJI – Do 7 dni.

SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA – Profil zaufany, Podpis elektroniczny.